Lekarne Ptuj

KATALOG INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA

         1.  NAZIV ORGANA: LEKARNE PTUJ

  • Odgovorna oseba organa: DARJA POTOČNIK BENČIČ, mag. farm., spec., direktorica

  • Datum prve objave kataloga: 1. 1. 2006

  • Datum zadnje spremembe kataloga: 11.1.2013

  • Katalog je dostopen na naslovu: www.lekarne-ptuj.si

  • Katalog je dostopen preko spletnih strani www.lekarne-ptuj.si, tiskana oblika je na voljo v tajništvu zavoda na naslovu:

Lekarne Ptuj, Trstenjakova ulica 9, 2250 Ptuj in ga na zahtevo  prosilca posreduje pooblaščena oseba.

        2. URADNA OSEBA, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:   

Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., direktorica

Lekarne Ptuj, Trstenjakova ulica 9, 2250 Ptuj

tel.: 02 771 6001

faks: 02 771 6007

e-pošta: info@lekarne-ptuj.si

         3. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI TA RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja:

Lekarne Ptuj opravljamo javno službo, ki obsega preskrbo prebivalcev z zdravili na recept in z zdravili brez recepta, ki se izdajajo samo v lekarnah. Preskrba pomeni vročitev zdravila ter svetovanje o varni in učinkoviti uporabi zdravila.

Poleg javne službe opravlja zavod tudi tržno dejavnost, ki obsega svetovanje in prodajo zdravil brez recepta, ki se prodajajo v lekarnah in specializiranih prodajalnah, prodajo medicinskih pripomočkov, prodajo galenskih izdelkov in izdelavo, svetovanje in prodajo drugih izdelkov za varovanje in krepitev zdravja ter izdelkov za nego, svetovanje in prodajo posebne oziroma prilagojene prehrane ipd.

Lekarne Ptuj imamo status učnega zavoda, zato pri nas opravljajo obvezno prakso in pripravništvo tako dijaki kot študenti farmacevtske smeri.

POVEZAVA NA ORGANIGRAM ZAVODA

Seznam enot:

- Lekarna Ptuj, Trstenjakova ulica 9, Ptuj,

- Lekarna Kidričevo, Mladinska 10, Kidričevo,

- Lekarna Majšperk, Breg 6b, Majšperk,

- Lekarna Breg, Zadružni trg 9, Ptuj,

- Lekarna Gorišnica, Gorišnica 60a, Gorišnica,

- Lekarna Budina- Brstje, Belšakova 2, Ptuj,

- Lekarniška podružnica Videm pri Ptuju, Videm pri Ptuju 51,

- Lekarniška podružnica Destrnik, Destrnik 9,

- Uprava zavoda, Trstenjakova 9, Ptuj.

         4. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

v skladu z 10. Členom ZDIJZ-UPB2 (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, uradno prečiščeno besedilo, URL RS št. 51/ 18. 5. 2012):

A) Prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa

Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:

Najpomembnejši področni predpisi:
Zakon o zavodih (Ur.l. RS 12/91, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06)

Zakon o zdravstveni dejavnosti
(Ur.l. RS, 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/0858/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13)

Zakon o lekarniški dejavnosti
(Ur.l. RS, št. 36/2004)

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)
(Ur.l. RS, št. 17/2014)

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)
(Ur.l. RS, št. 98/09)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

(Ur.l. RS, št.  72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/0776/0862/10 – ZUPJS,87/1140/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/1399/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT)

- Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti

- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, dostopno na www.zzzs.si

Drugi pomembnejši predpisi:
Zakon o varstvu potrošnikov
(Ur.l. RS, št98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 -UE, 126/0786/0978/1138/14 in 19/15)
Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS  12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)
Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS  63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/1059/1085/10107/1035/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US,40/12 – ZUJF, 46/1325/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS 94/2007)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://www.pisrs.si/Pis.web/

Opomba:

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi lokalnih skupnosti:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarn Ptuj, dostopen na spletnem naslovu http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093202

Predpisi EU:

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

B) Programi, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so splošnega pomena

- Razvojni program mestne občine Ptuj, dostopen na naslovu www.ptuj.si/API/download.php?fid=4935.

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008- 2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (ReNPZV) Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008.

C) Predlogi predpisov, programov, strategij in drugih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa

Predpise pripravlja ministrstvo za zdravje - predlogi so dostopni na spletnih naslovih:

- vlade,

- državnega zbora,

- ministrstev,

- organov v sestavi vlade.

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

D) Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila

Objave in razpisna dokumentacija je dostopna na naslovu:

- http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjav

E) Informacije o dejavnosti ter upravnih, sodnih in drugih storitvah

V zavodu smo skladno z zakonodajo zavezani voditi:

- upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) glede informacij javnega značaja

- postopke glede morebitnih pritožb pacientov na podlagi Zakona o pravicah pacientov (ZPacP).

- postopke na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

F) Vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat

Ni informacij

G) Druge informacije javnega značaja

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

Lekarne Ptuj ne vodimo evidenc, ki bi bile javno dostopne.

Zavod vodi evidence:

- O zaposlenih

- O izobraževanju in usposabljanju

- O potnih stroških, plačah in drugih izplačilih

- O poškodbah pri delu

- O izvajanju praktičnega usposabljanja dijakov in študentov

- O članih sveta zavoda

- O neizbranih kandidatih

- O varnosti in zdravju pri delu

- Podatki o receptih in naročilnicah

- Veterinarski recepti

 

 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:

- Notranji akti zavoda:

Odlok o ustanovitvi Lekarn Ptuj.

Statut Lekarn Ptuj.

Poslovnik o delu sveta zavoda.

Pravilnik o računovodstvu.

Akti so dostopni v pdf obliki na upravi zavoda.

 

Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti

dostopni na spletni strani Lekarn Ptuj www.lekarne-ptuj.si

 

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:

V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo Lekarn Ptuj.

 

Stroškovnik za obračun materialnih stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja: Lekarne Ptuj so  upravičene prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja.

 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis, odbiranje podatkov).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

V skladu z zakonodajo zavod prosilcem informacij javnega značaja zaračuna dejanske materialne stroške posredovanja informacij – po okvirnem ceniku določenem v 19. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:


1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.

- Druge informacije javnega značaja

 

      5. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JVANEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu preko tega kataloga (povezava do ustrezne spletne strani na www.lekarne-ptuj.si ) v html, pdf in izjemoma MS Word (doc in docx) formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.

Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v tajništvu zavoda v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki (na www.lekarna-ptuj.si)

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l.RS 115/03)

      6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ni seznama zahtevanih informacij.