Lekarne Ptuj

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA                           

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
- Naziv organa
LEKARNE PTUJ
- Odgovorna oseba organa
DARJA POTOČNIK BENČIČ,mag. farm., spec., direktorica
- Datum prve objave kataloga
1. 1. 2006
- Datum zadnje spremembe:
3.5. 2019
- Katalog je dostopen na spletnem naslovu
www.lekarne-ptuj.si
- Druge oblike
Katalog je dostopen preko spletnih strani www.lekarne-ptuj.si, tiskana oblika je na voljo v upravi zavoda na naslovu: Lekarne Ptuj, Trstenjakova ulica 9, 2250 Ptuj in ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba.
2. URADNA OSEBA, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:
mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., direktorica
Lekarne Ptuj, Trstenjakova ulica 9, Ptuj
Tel. 02/ 771 6001
Faks 02/ 771 6007
info@lekarne-ptuj.si
3. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI TA ZPOLAGA
Kratek opis delovnega področja:
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje lekarniške dejavnosti. Lekarne Ptuj opravljajo storitve preskrbe prebivalcev z zdravili na širšem območju 16 občin oziroma za približno 70.000 prebivalcev ter v času dežurne službe za celotno Spodnje Podravje, to je za preko 100.000 prebivalcev. Zavod ima lekarniške enote v občinah Ptuj, Kidričevo, Majšperk, Gorišnica, Videm pri Ptuju in Destrnik.
Namen lekarniške dejavnosti je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu. Lekarniška dejavnost zagotavlja tudi celostno farmacevtsko obravnavo za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja. Javni zavod deluje v skladu z vrednotami zdravstva ter v skladu s svojim poslanstvom in vizijo.

Seznam enot:

-Lekarna Ptuj, Trstenjakova ulica 9, Ptuj

-Lekarna Kidričevo, Mladinska 10, Kidričevo

-Lekarna Majšperk, Breg 6b, Majšperk

-Lekarna Breg, Zadružni trg 12c, Ptuj

-Lekarna Gorišnica, Gorišnica 60a, Gorišnica

-Lekarna Budina- Brstje (v TC Qlandia), Ormoška c 15, Ptuj

-Lekarniška podružnica Videm pri Ptuju, Videm pri Ptuju 51, Videm pri Ptuju

-Lekarniška podružnica Destrnik, Destrnik 9, Destrnik

-Uprava zavoda, Trstenjakova 9, Ptuj

4. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

v skladu z 10. Členom ZDIJZ-UPB2 (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, uradno prečiščeno besedilo, URL RS št. 51/ 18. 5. 2012):

    A. Prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa

Temeljni predpisi za  področje lekarniške dejavnosti:

http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/ in http://www.pisrs.si/Pis.web/

Najpomembnejši področni predpisi:
 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
 Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17),
 Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18 in 71/18),
 Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14),
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
Drugi pomembnejši predpisi:
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, dostopno na www.zzzs.si/
 Zakon o pacientovih pravicah- ZPacP-A (Uradni list RS št. 55/17)
 Zakon o javnem naročanju- ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in št. 14/18)
 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ((Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl.
US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 Zakon o dostopu so informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
Opomba: Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi lokalnih skupnosti:
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni list RS št. 1/19)
Predpisi EU:
Predpisi so dostopni na spletnem naslovu:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

   B. Programi, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so splošnega pomena
 Vizija in strategij MOP 2015- 2025, dostopno na: http://www.ptuj.si/_pdf/Vizija_in_strategija_Mestne_obcine_Ptuj_2015-2025.pdf
 VIS Majšperk, dostopno na: https://www.majsperk.si/dokumenti/2016/strategija_razvoja_obcine/VIS_Majsperk.pdf
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16)

   C. Predlogi predpisov, programov, strategij in drugih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa
Predpise pripravlja ministrstvo za zdravje- predlogi so dostopni na spletnem naslovu:
- vlade: http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
- državnega zbora: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/enostavniPregled/VObravnavi/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivT39gy2dDB0N_A3NjAw8DcOCQoKAfAMDQ_1wQgqigNIGOICjgX5BbqgiAJkg1aY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
- ministrstev (ministrstvo za zdravje, predlogi dostopni na naslovu http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/ )
- letna poročila Lekarn Ptuj:
Letno poročilo 2018
Letno poročilo 2017
Letno poročilo 2016
Letna poročila so dostopna tudi na https://www.ajpes.si/
Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

   D. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila
Objave in razpisna dokumentacija je dostopna na naslovu:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml
   E. Informacije o svoji dejavnosti ter upravnih, sodnih in drugih storitvah
V zavodu smo skladno z zakonodajo zavezani voditi:
 upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
 postopke glede morebitnih pritožb pacientov na podlagi Zakona o pravicah pacientov
 postopke na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov
   F. Vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat
Ni informacij
   G. Druge informacije javnega značaja
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:
Lekarne Ptuj ne vodimo evidenc, ki bi bile javno dostopne.
Zavod vodi evidence:
- O zaposlenih
- O izobraževanju in usposabljanju
- O potnih stroških, plačah in drugih izplačilih
- O poškodbah pri delu
- O izvajanju praktičnega usposabljanja dijakov in študentov
- O članih sveta zavoda
- O neizbranih kandidatih
- O varnosti in zdravju pri delu
- Podatki o receptih in naročilnicah
- Veterinarski recepti
- Druge evidence v skladu zakonodajo, ki ureja podorje zdravstva in področje javnega sektorja
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov: 

Notranji akti zavoda:
- Odlok o ustanovitvi Lekarn Ptuj
- Statut Lekarn Ptuj
- Poslovnik o delu sveta zavoda
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji
- Pravilnik o varstvo in zdravju pri delu z oceno tveganja
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
- Pravilnik o sprejemanj in dajanju daril v zvezi z opravljanjem službe
- Drugi pravilniki, navodila, standardni operativni postopki in protokoli, ki so pomembni za opravljanje lekarniške dejavnosti.
Akti so dostopni v pdf obliki na upravi zavoda.
Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti –
dostopni na spletni strani Lekarn Ptuj www.lekarne-ptuj.si
Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:
V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo Lekarn Ptuj.

Stroškovnik za obračun materialnih stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja: Lekarne Ptuj so upravičene prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja.
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis, odbiranje podatkov). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
V skladu z zakonodajo zavod prosilcem informacij javnega značaja zaračuna dejanske materialne stroške posredovanja informacij – po okvirnem ceniku določenem v 19. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:

 1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
 6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
 9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
 10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
 12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
 13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
 15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JVANEGA ZNAČAJA


Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu preko tega kataloga (povezava do ustrezne spletne strani na http://www.lekarne-ptuj.si/) v html, pdf in izjemoma MS Word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format. Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v tajništvu zavoda v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro. Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki (na http://www.lekarne-ptuj.si/) Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)


6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


Ni seznama zahtevanih informacij.